APSTIPRINĀTS
LatCard AS
Valdes lēmums Nr. 10/02/15-1
Spēkā no 2015. gada. 10. februāra

BRAVO GIFT KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMIŅI

1.1. Atlikums — elektroniskās naudas Atlikums Dāvanu kartē, kas attiecīgajā brīdī netika izmantots pirkuma apmaksai.
1.2. Darījums — finansiālā darbība tirdzniecības vietā, kurā notiek maksa par pirkumu vai pakalpojumu izmantojot Karti.
1.3. Dāvanu karte, Karte — Emitenta izlaista priekšapmaksas Dāvanu karte, kurai ir piešķirts unikāls numurs un kura ir paredzēta Darījumu veikšanai — preču un pakalpojumu apmaksai.
1.4. Derīguma termiņš — termiņš līdz Dāvanu kartes virspusē norādītā mēneša pēdējai dienai, to ieskaitot, kura laikā Dāvanu karte var tikt izmantota Darījumu apmaksai tirdzniecības vietās un citu pakalpojumu saņemšanai, ja vien nav beidzies Emitenta noteiktais Dāvanu kartes Lietošanas termiņš.
1.5. Emitents — «LatCard» AS, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar numuru LV40103453692, reģistrēta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā, juridiskā adrese Kr. Barona 55 Nr. 17, Rīga, LV-1001, e-pasts info@latcard. lv. Emitenta darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
1.6. Izplatītājs — Emitenta pilnvarotā persona, kas Emitenta uzdevumā izplata Dāvanu kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Pircējiem.
1.7. Komisijas maksa — Emitenta cenrādī noteiktā atlīdzība, ko Lietotājs maksā Emitentam par pakalpojumiem.
1.8. Lietotājs — fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Emitenta emitēto Dāvanu karti.
1.9. Lietošanas termiņš — Emitenta noteiktais termiņš, kura sākuma datums ir aktivizēšanas datums un kura laikā Dāvanu karte var tikt izmantota Darījumu apmaksai tirdzniecības vietās un citu pakalpojumu saņemšanai, ja vien nav beidzies Emitenta noteiktais Dāvanu kartes Derīguma termiņš.
1.10. MasterCard kartes — starptautiskās maksājuma sistēmas MasterCard norēķinu kartes.
1.11. Nominālvērtība — nauda, ko Lietotājs samaksā Emitentam apmaiņā pret Dāvanu karti par tādu pašu summu, atskaitot Kartes maksu. Dāvanu kartes Nominālvērtības apmaksa tiek veikta euro .
1.12. On-line sistēma — Kartes Lietotāja personīgais kabinets, kurā ir pieejama informācija par Dāvanu karti.
1.13. Pircējs — fiziskā vai juridiskā persona, kas iegādājas vai pasūta Dāvanu karti no Emitenta vai izplatītāja.
1.14. Tirgotājs — persona, kas pieņem MasterCard maksājumu kartes un Dāvanu kartes tās tirdzniecības vietās samaksai par tās tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un spēj nodrošināt Dāvanu kartes autorizāciju Darījuma veikšanas brīdī.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi nosaka Kartes izdošanas, aprites un izmantošanas noteikumus un kārtību.
2.2. Šie Noteikumi ir sastādīti latviešu valodā.
2.3. Emitents ir tiesīgs izdarīt grozījumus šajos Noteikumos vienpusējā kārtībā. Grozījumi kļūst saistoši Lietotājam viena mēneša laikā pēc to publicēšanas Emitenta mājas lapā www.bravo.gift. Uzskatāms, ka Lietotājs ir piekritis Noteikumu grozījumiem, ja līdz to spēkā stāšanās brīdim Lietotājs nav paziņojis Emitentam par līguma izbeigšanu.
2.4. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju, Lietotāju un Emitentu, kas saistītas ar Emitenta emitēto priekšapmaksas Dāvanu karšu iegādi, izsniegšanu un lietošanu, un ir saistoši visiem Pircējiem un Lietotājiem.
2.5. Emitenta emitētās starptautiskās priekšapmaksas Dāvanu kartes ir bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, kas ir paredzēts bezskaidras naudas norēķiniem par precēm un pakalpojumiem tirdzniecības vietās, kas pieņem MasterCard starptautiskās maksājumu organizācijas zīmola norēķinu kartes.
2.6. Dāvanu karte ir anonīma, uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un/vai uzvārds. Skaidrās naudas izsniegšanas Darījumi ar Dāvanu kartēm nav atļauti.
2.7. Lai uzsāktu Dāvanu kartes lietošanu, Kartes Lietotājam ir nepieciešams to aktivizēt Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā.
2.8. Dāvanu karte ir aktīva un ir izmantojama Darījumu veikšanai ar brīdi, kad Lietotājs to ir parakstījis un aktivizējis Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā. Ja persona, kura lieto Dāvanu karti, nav to parakstījusi, tiek uzskatīts, ka Dāvanu karte tiek lietota nelikumīgi, un Emitents nav atbildīgs par Noteikumos noteikto pienākumu izpildi.
2.9. Kartei ir ierobežots Lietošanas termiņš, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem skaitot no Kartes aktivizēšanas brīža.
2.10. Dāvanu kartei ir ierobežota Nominālvērtība, un visas tai izvirzāmās prasības, tajā skaitā summas ierobežojumus un citus limitus, nosaka Emitents.
2.11. Dāvanu kartes Nominālvērtība nevar tikt palielināta, Dāvanu kartes Atlikumu nav iespējams papildināt, un pēc tā izlietošanas Dāvanu karte ir uzskatāma par nederīgu.
2.12. Vairāku Dāvanu karšu Atlikumus nav iespējams apvienot.
2.13. Aktīvās, lietošanai derīgās Dāvanu kartes Atlikumu nav iespējams pārskaitīt uz citu Dāvanu karti.
2.14. Dāvanu karšu un Dāvanu karšu iepakojumu ārējo izskatu, tajā skaitā dizainu un visu informāciju, kas norādāma uz Dāvanu kartes un Dāvanu karšu iepakojumiem, nosaka Emitents.
2.15. Dāvanu karti nevar izmantot norēķiniem automātiskās degvielas uzpildes stacijās.

3. DĀVANU KARŠU IEGĀDE

3.1. Dāvanu kartes var iegādāties pie Emitenta vai pie Izplatītājiem. Uzzināt visu informāciju par Dāvanu karšu papildus tirdzniecības vietām, kā arī iegādāties Dāvanu karti var Emitenta mājas lapā www.bravo.gift.
3.2. Pircējs var iegādāties Dāvanu karti, izvēloties tās Nominālvērtību no Emitenta piedāvātajiem, iepriekš noteiktajiem variantiem 30, 50, 75, 100, 150 vai 250  euro .
3.3. Dāvanu kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic Dāvanu kartes Nominālvērtības iemaksa pilnā apmērā. Iemaksa veicama pirms Dāvanu kartes saņemšanas, skaidrā naudā vai ar citiem maksāšanas līdzekļiem, kurus pieņem un apkalpo Izplatītājs vai Emitents, izņemot Lietotājiem jau izsniegtās Dāvanu kartes. Ja Emitents vai Izplatītājs piemēro Komisijas maksu (uzcenojumu) par Pircēja izvēlētā maksāšanas līdzekļa vai maksājuma valūtas apkalpošanu, Dāvanu kartes iegādes brīdī Pircējam pilnā apmērā jāsamaksā arī Emitenta vai Izplatītāja noteiktais uzcenojums.
3.4. Pasūtot Dāvanu karti Emitenta mājas lapā www.bravo.gift un izvēloties apmaksāt Dāvanu karti ar MasterCard maksājumu karti vai internetbanku Swedbank, tiek piemērota papildus Komisijas maksa par pasūtījuma noformēšanu. Apmaksājot ar MasterCard kartēm – 2% pie kopējās pasūtījuma summas, izmantojot internetbanku Swedbank – 3% pie kopējās pasūtījuma summas.
3.5. Pēc Dāvanu kartes Nominālvērtības saņemšanas Izplatītājs vai Emitents izsniedz Pircējam Dāvanu karti, kā arī kases čeku, kurā norāda Pircēja samaksāto Nominālvērtību un citu informāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
3.6. Pasūtot Dāvanu karti Emitenta mājas lapā, un izvēloties saņemt Karti Emitenta ofisā, pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas, Emitents nosuta uz pircēja norādīto elektroniska pasta adresi sertifikātu, kuru pircējam būs nepieciešams uzrādīt Dāvanu kartes saņemšanas brīdī Emitenta ofisā.
3.7. Dāvanu kartes piegādes izdevumus ar Latvijas Pastu uz Pircēja norādīto adresi, apmaksā Pircējs. Piegādes cena tiek pieskaitīta automātiski klāt izvēlētai Dāvanu kartes Nominālvērtībai. Piegādes izcenojumi norādīti Noteikumu 8.1. punktā.
3.8. Pēc Pircēja pieprasījuma nodrošinot Dāvanu kartes piegādi pa pastu, Emitents neuzņemas atbildību par trešo personu, tajā skaitā Latvijas Pasta vai cita piegādātāja, rīcības vai bezdarbību. Emitents neatbild par Pircēja vai Lietotāja zaudējumiem, kas ir radušies pasta piegādātāja rīcības vai bezdarbības rezultātā, ja Emitents var pierādīt, ka ir nosūtījis Dāvanu karti atbilstoši Pircēja norādījumiem Dāvanu kartes pasūtījuma pieteikumā.
3.9. Nekavējoties pēc Kartes saņemšanas Pircējam ir jāpārbauda uz Kartes un kases iemaksas čekā uzrādītā Nominālvērtība un vai Karte/iepakojums nav bojāti. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam tas nekavējoties jādara zināms personai, kas izsniegusi Pircējam Karti, vai Emitenta klientu apkalpošanas speciālistam, zvanot pa tālruni +371 27797 882.
3.10. Dāvanu kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un cenrādi, tiem pilnībā piekrīt un apņemas ievērot. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi šie Noteikumi Pircējam kļūst saistoši.

4. KARŠU IEGĀDES IEROBEŽOJUMI

4.1. Iegādājoties Dāvanu kartes pie Emitenta vai Izplatītāja, viens Pircējs vienā reizē var iegādāties ne vairāk kā 20 (divdesmit) Dāvanu kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kas nepārsniedz EUR 2 000.00 (divi tūkstoši euro ), savukārt viens Pircējs viena gada (365 dienu) laikā var iegādāties ne vairāk kā 100 (viens simts) Dāvanu kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kas nepārsniedz EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši euro ).
4.2. Ja Pircējs vēlas iegādāties tādu Dāvanu karšu daudzumu vai iemaksāt tādu Nominālvērtību kopsummu, kas pārsniedz 4.1. punktā noteikto maksimālo Dāvanu karšu skaitu vai Nominālvērtību summas ierobežojumu, Pircējām ir jāsazinās ar Emitentu pa tālrunu +371 67312 674, vai elektronisko pastu info@bravo.gift.
4.3. Emitentam un Izplatītājam ir tiesības atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu kartes, ja tiem ir aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu.

5. PIRCĒJA IDENTIFIKĀCIJA

5.1. Emitents un/vai Izplatītājs pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesīgs veikt likumā un Emitenta iekšējās kontroles noteikumos paredzētās klientu identifikācijas procedūras un atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama. Pircēja identifikācija ir veicama sekojošos gadījumos:
5.1.1. Ja viens Pircējs vienlaikus iegādājas vairāk nekā 20 (divdesmit) Dāvanu kartes;
5.1.2. Ja viena Pircēja vienlaikus iegādāto Dāvanu karšu nominālu summa pārsniedz EUR 2 000 (divi tūkstoši euro );
5.1.3. Ja Emitenta vai Izplatītāja ieskatā pastāv aizdomīga Darījuma pazīmes.

6. PIRCĒJA UN LIETOTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. Gadījumā ja Karte tika iegādāta pie Izplatītāja, Pircējam ir pienākums saglabāt Kartes pirkuma čeku līdz Kartes Derīguma termiņa beigām, vai nodot to Kartes Lietotājam kopā ar Dāvanu karti.
6.2. Pircējam ir tiesības nodot Dāvanu karti lietošanā jebkurai trešajai personai (Lietotājam) vai arī parakstīt un lietot to patstāvīgi. Pircējam šie Noteikumi kļūst saistoši ar Dāvanu kartes iegādes brīdi. 6.3. Nododot Dāvanu karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums iepazīstināt Lietotāju ar šiem Noteikumiem, Komisijas maksu un citu informāciju, kas attiecas uz Dāvanu kartes lietošanu. Lietotājam tāpat ir tiesības nodot Dāvanu karti tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem. Par Dāvanu kartes vienīgo likumīgo Lietotāju tiek atzīta tā persona, kuras rīcībā faktiski atrodas aktīva, lietošanai derīga Dāvanu karte.
6.4. Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus Dāvanu kartes saņemšanas un parakstīšanas brīdī.
6.5. Dāvanu kartes saņemšana un parakstīšana ir uzskatāma par Lietotāja piekrišanu šiem Noteikumiem un Komisijas maksām, kas ar šajā punktā atrunāto brīdi Lietotājam kļūst saistoši.
6.6. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Emitentu par Dāvanu kartes nozaudēšanu, zādzību vai citu gadījumu, kā rezultātā Dāvanu karte ir pazudusi. Minēto apstākļu iestāšanas gadījumā Lietotājam ir pienākums informēt par to Emitentu, zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni +371 67092 555. Minētajos apstākļos Lietotājam būs nepieciešams nosaukt Kartes numuru un/vai kontroles kodu — bez šīs informācijas Kartes bloķēšana nav iespējama.
6.7. Lietotājam ir tiesības bez ierobežojuma norēķināties ar Dāvanu karti, neierobežotā skaitā veicot Darījumus tirdzniecības vietās Dāvanu kartes Lietošanas termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr kopējā pirkumu un tiem piemērojamo Komisijas maksu summas nepārsniedz Dāvanu kartes Nominālvērtību.
6.8. Pircējam un Lietotājam ir pienākums glabāt Dāvanu karti tā, lai tā neatrastos augstā temperatūrā, stipru elektromagnētisko lauku tuvumā vai kopā ar mobilo tālruni, kā arī sargāt Dāvanu karti no mehāniskiem bojājumiem.
6.9. Pircējam vai Lietotājam ir tiesības nodot atpakaļ Emitenta bojātas Dāvanu kartes, ievērojot šo Noteikumu prasības, saskaņā ar Noteikumu 11.8., 12.2. vai 12.5. punktiem.
6.10. Pircējs un Lietotājs ir atbildīgi par Dāvanu karšu lietošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tajā skaitā tiesību aktiem par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu, un Noteikumiem.
6.11. Pircējs un Lietotājs ir atbildīgi par visiem zaudējumiem, kas radušies Pircēja vai Lietotāja krāpniecisku darbību, Noteikumu un piemērojam normatīvo aktu neievērošanas vai Emitenta maldināšanas dēļ.
6.12. Lietotājam ir tiesības norēķināties ar Dāvanu karti tikai tās Nominālvērtības robežās, nepārtērējot Dāvanu kartes Atlikumu.
6.13. Pircējs un Lietotājs uzņemas visus riskus, kas izriet no Dāvanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, prettiesiskas atsavināšanas vai bojāšanas, ar brīdi, kad Dāvanu karte ir izsniegta Pircējam vai nodota Lietotājam atbilstoši Noteikumiem. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā lūgt Emitentam pasludināt Dāvanu karti par nederīgu un pieprasīt nozaudētās, nozagtās vai citādi prettiesiski atsavinātās Dāvanu kartes darbības apturēšanu, piesakot Dāvanu kartes bloķēšanu pa tālruni +371 67092 555 vai izdarīt to patstāvīgi Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā. Bloķējot Dāvanu karti pa tālruni, ir jānosauc Dāvanu kartes numurs un/vai kontroles kods.
6.14. Pircējs un Lietotājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Dāvanu kartes prettiesiskās izmantošanas rezultātā, ja Pircējs vai Lietotājs ir pārkāpuši Noteikumos vai piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās saistības attiecībā uz Dāvanu kartes lietošanu, vai ja Pircējs vai Lietotājs ir veikuši krāpnieciskas darbības.
6.15. Lietotājam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas Dāvanu kartes aizvietošanu, iesniedzot Emitentam pieteikumu, kura paraugs ir atrodams Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā, un samaksājot Komisijas maksu atbilstoši cenrādī norādītajam pakalpojuma izcenojumam. Aizvietojot Dāvanu karti, tiek saglabāts aizvietojamās Dāvanu kartes aktuāls Atlikums un Kartes Lietošanas termiņš ir 6 (seši) mēneši no aizvietojamas Kartes Atlikuma pārnešanas datuma.

7. DARĪJUMI AR DĀVANU KARTI

7.1. Ar Dāvanu karti var norēķināties par precēm un pakalpojumiem pie jebkurā Tirgotāja, kas pieņem MasterCard norēķinu kartes, izņemot automātiskās uzpildes stacijās.
7.2. Dāvanu karti ir iespējams lietot Darījumu apmaksai jebkurā tirdzniecības vietā Latvijā vai ārzemēs, kā arī citu Emitenta atļautu pakalpojumu saņemšanai (piemēram, Dāvanu kartes Atlikuma pārbaudei bankomātos) uzreiz pēc Dāvanu kartes aktivizēšanas Emitenta mājas lapā www.bravo.gift.
7.3. Dāvanu karti var atkārtoti izmantot vairāku Darījumu apmaksai Dāvanu kartes Lietošanas termiņa un Nominālvērtības ietvaros.
7.4. Veicot Darījumus ar Dāvanu karti, Lietotāja pienākums ir parakstīt Darījumu apliecinošu dokumentu (POS termināla izdrukātā čeka vienu eksemplāru), iepriekš pārliecinoties par to, ka Darījumu apliecinošā dokumentā norādītā Darījuma summa ir pareiza. Lietotājs nedrīkst parakstīt Darījumu apliecinošu dokumentu, ja Darījuma summa vai cita būtiska informācija dokumentā nav norādīta vai norādītā Darījuma summa nav pareiza.
7.5. Lietotājs nevar atsaukt savu piekrišanu Darījuma veikšanai pēc tam, kad viņš to ir sniedzis tirdzniecības vietā, izņemot gadījumu, kad Lietotājs par šādu iespēju ir vienojies ar Emitentu un ir saņemta arī tirdzniecības vietas piekrišana. Lietotājs var vērsties pie Emitenta ar rakstisku lūgumu atsaukt savu piekrišanu Darījuma veikšanai, iesniedzot Emitentam korekti aizpildītu pieteikumu, kura veidlapa ir atrodama Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā, sadaļā «iesniegt pretenziju», un šajā punktā minēto Darījumu apliecinošus dokumentus.
7.6. Dāvanu karte nav izmantojama skaidras naudas izmaksas vai iemaksas operācijām un ir paredzēta Darījumu veikšanai pie Tirgotājiem, kas spēj nodrošināt Dāvanu kartes autorizāciju Darījuma veikšanas brīdī, kā arī atsevišķu citu pakalpojumu saņemšanai.
7.7. Pirkumus ar Karti jāveic, iesniedzot Karti tirdzniecības vietas darbiniekam pirms Darījuma veikšanas.
7.8. Lai veiktu Darījumu, tirdzniecības vietas darbinieks autorizē Karti veikala POS terminālā.
7.9. Ja Autorizācija ir veiksmīga, tad no Kartes tiek atskaitīta pirkuma summa un Lietotājs saņem Darījuma apliecinošu kases un POS termināla čekus. Lietotājam ir pienākums parakstīt vienu POS termināla čeka eksemplāru un iesniegt to atpakaļ tirdzniecības vietas darbiniekam.
7.10. Autorizācija nav veiksmīga un Emitents atsaka Darījuma izpildi šādos gadījumos:
7.10.1. Dāvanu kartes Atlikums nav pietiekams Darījuma izpildei un ar to saistīto Komisijas maksu samaksai. Šajā gadījumā Lietotājam ir tiesības veikt citu Darījumu par Dāvanu kartes Atlikuma summu, starpību samaksājot ar citu maksāšanas līdzekli (tajā skaita ar citu Dāvanu karti, skaidrā naudā vai ar maksājumu karti u. c.);
7.10.2. Dāvanu kartei ir beidzies Lietošanas termiņš. Šajā gadījumā Lietotājam ir tiesības pieprasīt Dāvanu kartes atjaunošanu un Lietošanas termiņa pagarināšanu, iesniedzot Emitentam attiecīgu pieteikumu kurš atrodams Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā, sadaļā «pasūtīt jaunu karti» un samaksājot cenrādī norādīto Komisijas maksu;
7.10.3. Dāvanu karte ir bojāta. Šajā gadījumā Lietotājam ir tiesības pieprasīt Dāvanu kartes aizvietošanu, iesniedzot Emitentam attiecīgu pieteikumu, kura veidlapa ir atrodama šo Noteikumu Pielikumā Nr.1, un samaksājot cenrādī norādīto Komisijas maksu;
7.10.4. Dāvanu kartes lietošana ir apturēta vai ierobežota, tajā skaitā gadījumā, ja Dāvanu karte ir pasludināta par nederīgu (bloķēta). Šajā situācijā Lietotājam ir jāsazinās ar Emitentu un nepieciešamības gadījumā jāpieprasa Dāvanu kartes darbības atjaunošana (atbloķēšana) saskaņā ar Emitenta noteikto kārtību;
7.10.5. Tirdzniecības vietas rīcībā esošais POS termināls ir bojāts un darbojas neatbilstoši vai tirdzniecības vietas darbinieks, noformējot Darījumu ar Dāvanu karti, ir pieļāvis kļūdu, kā rezultātā Emitentam Darījuma autorizācijas brīdī tika nosūtīta neatbilstoša (nekorekta, kļūdaina, pretrunīga vai maldinoša) informācija par Darījumu. Šajā gadījumā Lietotājam ir tiesības veikt Darījumu atkārtoti pēc attiecīgās kļūdas labošanas vai bojājuma novēršanas;
7.10.6. Netiek nodrošināti telekomunikāciju sakaru pakalpojumi vai ir radušās citas tehniskas problēmas. Šajā gadījumā Lietotājam pēc neilga laika (5-10 minūtes) Darījums ir jāveic atkārtoti. Ja tas nav iespējams, kā arī tad, ja atkārtoti veicot Darījumu, ir saņemts autorizācijas atteikums, Lietotājam apmaksa par izvēlēto preci vai pakalpojumu jāveic ar citu maksāšanas līdzekļi.
7.10.7. Citos gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
7.11. Saņemot Darījuma autorizācijas atteikumu, tirdzniecības vietas darbinieks atsaka Darījuma apmaksu ar Dāvanu karti. Šajā gadījumā Lietotājam ir tiesības pieprasīt tirdzniecības vietai izsniegt POS termināla dokumenta izdruku, kas apliecina Darījuma autorizācijas atteikumu, ja tirdzniecības vietas lietojumā esošais POS termināls nodrošina šādas funkcijas veikšanu.
7.12. Emitents neatbild par Darījuma izpildi saskaņā ar Noteikumiem, ja Darījuma autorizācija ir bijusi atteikta.
7.13. Ja Darījums ar Dāvanu karti ir veikts valūtā, kas atšķiras no Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtas, un attiecīgā Darījuma apstrādi veic MasterCard norēķinu centrs, tad piemērojami šādi noteikumi:
7.13.1. Ja Dāvanu kartes Nominālvērtības valūta ir  euro ( EUR ) un Darījums nav veikts euro , tad vispirms Darījuma summa Darījuma valūtā tiek konvertēta euro saskaņā ar starptautiskas maksājumu karšu organizācijas, attiecīgi, MasterCard noteikto valūtas maiņas kursu Darījuma apstrādes dienā. Ja Dāvanu kartes Nominālvērtības valūta nav euro , tad Darījuma summa euro tiek konvertēta Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtā saskaņā ar Emitenta noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā brīdī, kad Emitents veic Darījuma apstrādi;
7.13.2. Par Darījuma summas valūtas maiņu Lietotājs maksā Emitentam valūtas konvertācijas uzcenojumu cenrādī noteiktajā apmērā no Darījuma summas, kas konvertēta Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtā. Valūtas maiņas uzcenojuma summa tiek automātiski pieskaitīta Darījuma summai Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtā un netiek uzrādīta atsevišķi.
7.14. Starptautisku maksājumu karšu organizācijas MasterCard noteikto valūtas maiņas kursu izmaiņas Emitents piemēro nekavējoties bez iepriekšējās paziņošanas Lietotājam.
7.15. Emitents noraksta ar Dāvanu karti veiktā Darījuma summu un attiecīgās Komisijas maksas no Dāvanu kartes konta tajā dienā, kad Emitents ir saņēmis attiecīgā Darījuma apmaksas rīkojumu no tirdzniecības vietas vai starptautiskas maksājumu karšu organizācijas norēķinu centra. Pirms Darījuma summas norakstīšanas no Dāvanu kartes konta Emitentam ir tiesības bloķēt attiecīgā Darījuma summu un ar to saistītās Komisijas maksas, atbilstoši samazinot Lietotājam pieejamo Dāvanu kartes Atlikumu un ierobežojot bloķēto summu izmantošanu. Emitentam ir tiesības norakstīt no Dāvanu kartes Atlikuma Darījuma summu un attiecīgās Komisijas maksas arī citos Emitenta noteiktajos datumos.
7.16. Pircējs un Lietotājs nav tiesīgi izmantot Dāvanu karti nelikumīgiem mērķiem, tajā skaitā Darījumiem, kuru rezultātā tiek veikta apmaksa par nelikumīgām precēm vai pakalpojumiem.

8. KOMISIJAS MAKSAS

8.1. BRAVO Gift kartes Komisijas maksas ir publicētas Emitenta mājas lapā www.bravo.gift sadaļā "Tarifi".
8.2. Pircēja un Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Noteikumiem un Komisijas maksām, kā arī sekot izmaiņām tajos un savlaicīgi samaksāt Emitentam norādītās Komisijas maksas.
8.3. Pircējs un/vai Lietotājs noteiktajā termiņā maksā Emitentam cenrādī noteiktās Komisijas maksas par Dāvanu kartes izgatavošanu, izsniegšanu un apkalpošanu, kā arī Komisijas maksas par Darījumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar Dāvanu kartes lietošanu, saskaņā ar Noteikumiem un cenrādi.
8.4. Ar brīdi, kad šie Noteikumi kļūst saistoši Pircējam vai, attiecīgi, Lietotājam, Pircējs un Lietotājs pilnvaro Emitentu bez jebkādu citu papildu procedūru veikšanas norakstīt no Dāvanu kartes konta visus maksājumus, tajā skaitā Komisijas maksas, līgumsodus, un jebkādas citas naudas summas, kas pienākas Emitentam saskaņā ar līgumiem, Noteikumiem un/vai Komisijas maksām.
8.5. Emitents neaprēķina un neizmaksā procentus par Dāvanu kartes Atlikumu.
8.6. Komisijas maksas ir maksājamas Emitentam norakstot Komisijas maksas summu no Dāvanu kartes konta. Emitentam ir tiesības rezervēt jebkuras Komisijas maksas summu, atbilstoši samazinot Lietotājam pieejamo Dāvanu kartes Atlikumu pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas vai tā sniegšanas brīdī, kā arī ieturēt jebkuru Komisijas maksu, norakstot tās summu no Dāvanu kartes konta. Atsevišķos gadījumos Lietotājam jāveic Komisijas maksas priekšapmaksu ar pārskaitījumu uz Emitenta norādīto kontu.
8.7. Emitents neatmaksā Lietotājam Komisijas maksas, kas ir korekti aprēķinātas un ieturētas saskaņā ar Komisijas maksu, pirms tam, kad Emitents ir saņēmis Lietotāja korekti noformēto rakstisko rīkojumu Dāvanu kartes aizvietošanai, atjaunošanai vai Atlikuma izmaksai.

9. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA PAR DARĪJUMIEM

9.1. Pēc Darījuma summas norakstīšanas no Dāvanu kartes konta Emitents nodrošina Lietotājam iespēju saņemt šādu informāciju par Darījumu:
9.1.1. Darījuma veikšanas laiks;
9.1.2. Tirgotāja nosaukums;
9.1.3. Darījuma summa Darījuma valūtā;
9.1.4. Darījuma summa Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtā;
9.1.5. Komisijas maksa, ko Lietotājs maksā par Darījuma veikšanu, ja tāda ir noteikta saskaņā ar cenrādi vai vienošanos starp Pircēju, Lietotāju un Emitentu.
9.2. Pārskatu par visiem ar Dāvanu karti veiktajiem Darījumiem jebkurš Lietotājs un jebkurā laikā var bez maksas saņemt elektroniski Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā, ievadot Dāvanu kartes numuru un kontroles kodu.
9.3. Informāciju par Dāvanu kartes Atlikumu Lietotājs jebkurā diennakts laikā (izņemot tehniskos pārtraukumus un plānotās apkopes laikus) var saņemt Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā, ievadot Dāvanu kartes numuru un kontroles kodu, vai zvanot pa tālruni +371 67092 555 un nosaucot lietošanai derīgas Dāvanu kartes numuru un/vai kontroles kodu, kā arī bankomātos, kas piedāvā šādu iespēju, ievadot PIN kodu — 3333 un samaksājot cenrādī norādīto Komisijas maksu.
9.4. Šo Noteikumu 9.1. punktā norādītā informācija ir pieejama Lietotājam Emitenta mājas lapā www.bravo.gift Dāvanu kartes Lietošanas termiņa laikā un vēl 18 mēnešus pēc Lietošanas termiņa beigām.

10. KARŠU DERĪGUMA UN LIETOŠANAS TERMIŅŠ, NEDERĪGAS UN VILTOTAS DĀVANU KARTES

10.1. Dāvanu kartes Lietošanas termiņš ir 6 (seši) mēneši no aktivizēšanas datuma.
10.2. Dāvanu kartes Derīguma termiņš ir ierobežots un ir norādīts uz Dāvanu kartes plastikāta. Pircējs, iegādājoties Dāvanu karti, un Lietotājs, saņemot Dāvanu karti, piekrīt tam Derīguma termiņam, kas ir norādīts uz Dāvanu kartes.
10.3. Dāvanu karte nav derīga lietošanai, ja:
10.3.1. tās Atlikums ir vienāds ar 0.00  EUR (nulle euro ), vai
10.3.2. tai ir beidzies Derīguma termiņš, vai
10.3.3. tai ir beidzies Lietošanas termiņš, vai
10.3.4. tā ir bojāta, vai
10.3.5. tā ir bloķēta sakarā ar Dāvanu kartes nozagšanu, nozaudēšanu, citu prettiesisku atsavināšanu, vai
10.3.6. tā ir viltota.
10.4. Dāvanu karte ir uzskatāma par viltotu, ja:
10.4.1. tās Atlikums pārsniedz Nominālvērtību un pārsniegums nav radies valūtas konvertācijas rezultātā, Emitentam atjaunojot Dāvanu kartes Atlikumu par atcelta Darījuma summu;
10.4.2. tās izskats vai dizains neatbilst Emitenta noteiktajam Dāvanu kartes izskatam vai dizainam;
10.4.3. tās drošības pazīmes neatbilst starptautisku maksājumu karšu organizāciju prasībām;
10.4.4. ir konstatētas citas viltojuma pazīmes, tajā skaitā Dāvanu kartes informācijas nesējā (plastikātā, magnētiskajā celiņā vai mikroshēmā) iestrādātās informācijas pārveidošanas pazīmes.
10.5. Viltotas Dāvanu kartes tiek anulētas, tās nav iespējams apmainīt pret derīgām Dāvanu kartēm vai izmantot Darījumu apmaksai un to Atlikums netiek izmaksāts to Lietotājiem.
10.6. Drošības nolūkos vai gadījumā, ja Lietotājs nepilda Noteikumus vai Emitentam ir radušās pamatotas aizdomas par Dāvanu kartes neatļautu vai nelikumīgu izmantošanu, tajā skaitā aizdomīgu vai neparastu Darījumu veikšanai vai krāpnieciskām darbībām, vai gadījumos, kad ir būtiski pieaudzis risks, ka Pircējs vai Lietotājs nevarēs izpildīt savas finanšu saistības, Emitentam ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšējā paziņojuma apturēt vai ierobežot Dāvanu kartes darbību un pasludināt to par nederīgu.

11. DĀVANU KARŠU ATJAUNOŠANA UN AIZVIETOŠANA

11.1. Dāvanu Karti, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš ir iespējams apmainīt pret derīgu Dāvanu karti, jeb atjaunot, t. i. pagarināt Lietošanas termiņu 1 (viena) mēneša laikā pēc Dāvanu kartes Lietošanas termiņa beigām korekti aizpildot un iesniedzot Emitentam pieteikumu, kura veidlapa ir atrodama mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā, sadaļā «pasūtīt jaunu karti» un samaksājot Komisijas maksu saskaņā ar norādītajiem tarifiem. Šajā gadījumā, ja Emitents ir piekritis Dāvanu kartes atjaunošanai atbilstoši Noteikumu 11.4.punktam, nederīgās Dāvanu kartes vietā Emitents izsniedz Lietotājam Dāvanu karti ar jaunu Lietošanas termiņu, kas ir 6 (seši) mēneši no Dāvanu kartes atjaunošanas brīža.
11.2. Bojātas Dāvanu kartes, ar kurām nav iespējams norēķināties, kā arī nozagtas, nozaudētas vai citādi prettiesiski atsavinātas Dāvanu kartes ir iespējams apmainīt pret derīgām, jeb aizvietot, tikai Dāvanu kartes Lietošanas termiņa laikā, korekti aizpildot un iesniedzot Emitentam attiecīgu pieteikumu, kura veidlapa ir atrodama šo Noteikumu Pielikumā Nr.1, un samaksājot cenrādī norādīto Komisijas maksu.
11.3. Mehāniski bojātas Dāvanu kartes, ar kurām nav iespējams norēķināties ir iespējams apmainīt pret derīgām, jeb aizvietot, tikai Dāvanu kartes Lietošanas termiņa laikā, par ko netiek ņemta papildus Komisijas maksa. Par mehāniski bojātām Kartēm šajā punktā tiek uzskatītas Kartes kurām:
11.3.1. nav iespējams nolasīt tās magnētisko celiņu, vai
11.3.2. nav redzams Kartes numurs, vai
11.3.3. nav redzama Kartes Nominālvērtība.
11.4. Emitents izskata Noteikumu 11.1. un 11.2.punktos minētos iesniegumus 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga pieteikuma iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par Dāvanu kartes atjaunošanu vai aizvietošanu. Pēc lēmuma pieņemšanas Emitenta darbinieks sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza pieteikumu, un informē par kārtību, kādā Lietotājs var saņemt atjaunotu vai aizvietotu Dāvanu karti, vai pamato Emitenta atteikumu atjaunot vai aizvietot Dāvanu karti.
11.5. Emitents neatjauno Dāvanu kartes Lietošanas termiņu, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes. Emitents ir tiesīgs neatjaunot Dāvanu kartes, kas ir pasludinātas par nederīgām saskaņā ar Noteikumu 10.3.4., 10.3.5. vai 10.3.6.punktu.
11.6. Emitents neaizvieto bojātu Dāvanu karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes vai tai ir beidzies Lietošanas termiņš. Viltotas Dāvanu kartes tiek anulētas, tās nav iespējams apmainīt pret derīgām Dāvanu kartēm vai izmantot Darījumu apmaksai.
11.7. Emitents ir tiesīgs atteikt Dāvanu kartes atjaunošanu vai aizvietošanu, ja nav iespējams nolasīt pilnu, 16 ciparu Dāvanu kartes numuru un kontroles kodu no Dāvanu kartes plastikāta. Dāvanu kartes numurs un kontroles kods ir uzskatāmi par nenolasāmiem, ja nav saskatāms vai nepārprotami identificējams kaut viens no Dāvanu kartes numura un kontroles koda cipariem.
11.8. Dāvanu kartes fiziskā nodošana personīgi uz Emitenta norādīto adresi, vai nosūtot pa pastu ar pievienotu, korekti aizpildīto attiecīgo iesniegumu ir vienīga prasība un pietiekams pamatojums Dāvanu kartes atjaunošanai minētajos Noteikumu 11.2. vai 11.3. punktos, ja nodotā Dāvanu karte nav uzskatāma par nederīgu saskaņā ar Noteikumu 10.3.1., 10.3.4., 10.3.5 vai 10.3.6. punktu.

12. DĀVANU KARTES ATLIKUMA IZMAKSA

12.1. Lietotājs ir tiesīgs prasīt no Emitenta saņemt Kartes Atlikumu bezskaidrā naudā, korekti aizpildot un iesniedzot Emitentam pieteikumu, kura veidlapa ir atrodama www.bravo.gift On-line sistēmā sadaļā «naudas atgriešana» un samaksājot cenrādī norādīto Komisijas maksu, divu gadu laikā no Kartes iegādes brīža. Kartes Atlikuma saņemšana skaidrā naudā nav iespējama.
12.2. Noformējot pieteikumu Dāvanu kartes Atlikuma izmaksai, Lietotājam ir svarīgi ievērot, ka pieteikumā pieprasītā maksājumu rīkojuma izpildes rezultātā izmaksājamā summa var tikt ieskaitīta pieteikumā norādītajā saņēmēja kontā saņēmēja bankā, pamatojoties tikai uz pieteikumā norādīto bankas konta numuru IBAN formātā. Ja aizpildot pieteikumu, Lietotājs ir norādījis Emitentam nepareizu IBAN, par visiem zaudējumiem saistībā ar pieteikumā pieprasītā maksājumu rīkojuma neizpildi vai kļūdainu izpildi atbild Lietotājs. Emitentam nav pienākuma izmeklēt šajā punktā minētos neizpildītos vai kļūdaini izpildītos maksājumus.
12.3. Dāvanu kartes Atlikumu var saņemt tikai vienreiz un tikai Atlikuma pilnā apmērā, atskaitot cenrādī norādītās Komisijas maksas un citu Emitentam pienākošos maksājumus.
12.4. Emitents neizmaksā Lietotājiem Dāvanu karšu Atlikumus, kas nepārsniedz cenrādī norādītās Komisijas maksas un citu Emitentam pienākošos maksājumu kopsummu. Šādu Dāvanu kartes Atlikumu Lietotājs var pilnībā izmantot, veicot Darījumu apmaksu tirdzniecības vietā.
12.5. Emitents neizmaksā Dāvanu kartes Atlikumu zemāk minētajos gadījumos:
12.5.1. Persona, kas pieprasa Dāvanu kartes Atlikuma izmaksu, nevar identificēt sevi kā Lietotāju, ievadot Dāvanu kartes numuru un kontroles kodu Emitenta mājas lapās www.bravo.gift On-line sistēmā;
12.5.2. nav pilnā apmērā samaksāta cenrādī norādītā Komisijas maksa.
12.6. Dāvanu karšu Atlikumi, kuru izmaksa nav pieprasīta šo Noteikumu 12.1.punktā norādītajā termiņā, tiek dzēsti un turpmāk nav izmaksājami.
12.7. Emitents izmaksā Dāvanu kartes Atlikumu tikai tādā gadījumā, ja Lietotājs noformējot pieteikumu Dāvanu kartes Atlikuma izmaksai ir noradījis Latvijas finanšu iestādes vai EEZ finanšu iestādes bankas numuru IBAN formātā.*

* EEA (European Economics Area) countries – Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France (including French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Greece, Estonia, Italy, Ireland, Iceland, Cyprus, Latvia, United Kingdom (including Gibraltar), Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Hungary, Germany, Sweden, Croatia.

13. SŪDZĪBAS UN PRETENZIJAS

13.1. Lietotājam ir pienākums patstāvīgi sekot Dāvanu kartes Atlikumam un Darījumiem, kā arī ne retāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī pārbaudīt informāciju par Darījumiem, kuru Lietotājs saskaņā ar Noteikumiem var saņemt no Emitenta, un pārliecināties par Darījumu pareizību. Lietotājam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz viņš ir uzzinājis par kļūdaini izpildītu vai nesankcionētu Darījumu vai ir pamanījis citas kļūdas saistībā ar Dāvanu kartes lietošanu vai apkalpošanu, bet ne vēlāk kā 50 kalendāro dienu laikā pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no Dāvanu kartes konta, rakstveida paziņot par to Emitentam.
13.2. Jebkādas pretenzijas vai sūdzības par Dāvanu kartēm, tajā skaitā par Darījumiem, Nominālvērtības atbilstību, Dāvanu karšu pieņemšanu vai nepieņemšanu apmaksai, Dāvanu karšu Atlikumiem, Komisijas maksām, Noteikumu un/vai piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu ir iesniedzamas Emitentam Noteikumu 13.1. minētajos termiņos.
13.3. Punktā 13.2 minētos pretenzijas pieteikumus Emitents pieņem mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā sadaļā «iesniegt pretenziju», par Dāvanu karti kas nav uzskatāma par nederīgu atbilstoši Noteikumu 10.3.5. punktam.
13.4. Pretenzijas, kas ir iesniegtas par Darījuma summas atbilstību, Emitents izskata tikai tad, ja Lietotājs pretenzijas pieteikumam pievieno Darījumu apliecinošus dokumentus vai to kopijas. Pretenzijas, kas ir iesniegtas par Dāvanu kartes Nominālvērtības atbilstību, Emitents izskata tikai tad, ja Lietotājs vai Pircējs korekti aizpildītam pretenzijas pieteikumam, kura veidlapa ir atrodama Emitenta mājas lapā www.bravo.gift On-line sistēmā sadaļā “iesniegt pretenziju”, pievieno kases čeku, ko Pircējam saskaņā ar Noteikumu 3.5. punktu ir izsniedzis Izplatītājs vai Emitents pēc Nominālvērtības iemaksas.
13.5. Ja Lietotājs, kas iesniedz Emitentam pretenzijas pieteikumu, nevar pēc Emitenta pieprasījuma nodrošināt Darījumu apliecinošu dokumentu savlaicīgu iesniegšanu, Emitents ir tiesīgs atteikt pretenzijas pieteikuma izskatīšanu un noraidīt pretenziju. Emitentam nav pienākuma patstāvīgi pieprasīt Tirgotājam iesniegt Darījumu apliecinošus dokumentus, kamēr nav saņemts atbilstošs Dāvanu kartes Lietotāja rakstiskais rīkojums un ir pilnā apmērā samaksāta vai rezervēta cenrādī norādītā Komisijas maksa.
13.6. Pretenzijas par Darījumiem Emitents izskata saskaņā ar starptautisku maksājumu karšu organizācijas MasterCard noteikumiem un pieņem lēmumu par pretenzijas pamatotību, balstoties uz šajos noteikumos atrunātajām normām, pieradīšanas pienākumiem un līdzekļiem, ciktāl šīs normas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
13.7. Patērētāja (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) iesniegto pretenzijas pieteikumu Emitents izskata 10 darba dienu laikā, bet Lietotāja vai Pircēja, kas nav Patērētājs (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē), iesniegto pretenzijas pieteikumu — 45 dienu laikā pēc korekti aizpildītā pretenzijas pieteikuma un, atsevišķos gadījumos, Emitenta pieprasīto pavaddokumentu, tajā skaitā Darījumu apliecinošu dokumentu un 13.7.3.punktā minēto pierādījumu, saņemšanas un informē pretenzijas iesniedzēju par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem, tajā skaitā:
13.7.1. Apmierina pretenziju un informē pretenzijas iesniedzēju par pretenzijas prasījuma izpildes termiņiem un kārtību;
13.7.2. Noraida pretenziju un sniedz pretenzijas iesniedzējam pamatotu atteikumu;
13.7.3. Informē par pretenzijas izskatīšanas gaitu un papildus pasākumiem un/vai laiku, kas nepieciešams Emitentam pretenzijas izskatīšanai pēc būtības, tajā skaitā pretenzijas pieteikumā minēto faktu un apstākļu noskaidrošanai un pretenzijas pamatotības noteikšanai.
13.8. Emitenta atbildi uz pretenzijas pieteikumu Emitents nosuta Pircējam vai Lietotājam uz pretenzijas norādīto e-pastu adresi un/vai pa pastu uz adresi, kas norādīta pretenzijas pieteikumā, vai nogādā to pretenzijas pieteikuma iesniedzējam personīgi. Emitentam nav pienākuma rakstiski noformēt atbildi uz Pircēja vai Lietotāja pretenzijas pieteikumu, ja nav saņemts attiecīgs pretenzijas pieteikuma iesniedzēja pieprasījums.
13.9. Emitents nav atbildīgs pret Lietotāju par jebkuru neizpildītu vai nepienācīgi izpildītu vai nesankcionētu Darījumu, ja Lietotājs nav paziņojis Emitentam par šādu Darījumu saskaņā ar Noteikumu 13.1. punktu.
13.10. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt tirdzniecības vietā izsniegtos Darījumus apliecinošus dokumentus (čekus, kvītis u. c.) uzreiz pēc Darījuma apmaksas un nekavējoties ziņot tirdzniecības vietas darbiniekam par konstatētajām neatbilstībām. Tikai tad, ja tirdzniecības vieta nespēj vai nevēlas labot Lietotāja konstatētās neatbilstības vai citādi novērst Lietotājam nodarīto zaudējumu, Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenzijas pieteikumu Emitentam.
13.11. Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošiem tiek uzskatīti Emitenta izmantotās karšu Darījumu apstrādes sistēmas dati par Darījumiem, Darījumu autorizāciju un Dāvanu karšu Atlikumiem.
13.12. Ja Emitents atzīst Pircēja vai Lietotāja iesniegto pretenziju par pamatotu, Emitents vai nu atjauno pretenzijas pieteikumā minētās Dāvanu kartes darbību un/vai Dāvanu kartes Atlikumu, tādējādi pilnībā vai daļēji izpildot pretenzijas iesniedzēja prasījumu, vai nu izsniedz pretenzijas pieteikuma iesniedzējam jaunu Dāvanu karti ar tādu Nominālvērtības Atlikumu, kas atbilst par pamatotu atzītā prasījuma summai.
13.13. Ja pretenzijas izskatīšanas rezultātā Emitents atklāj, ka tā nav pamatota, Emitentam ir tiesības anulēt iepriekš veikto pretenzijas prasījuma izpildi un atjaunot Dāvanu kartes Atlikumu un/vai darbību tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms nepamatotās pretenzijas iesniegšanas. Ja Emitents atzīst Pircēja vai Lietotāja iesniegto pretenziju par nepamatotu, tad Pircējam vai Lietotājam (attiecīgi) ir pienākums samaksāt cenrādī norādīto Komisijas maksu par nepamatotās pretenzijas izskatīšanu.
13.14. Emitentam ir tiesības rezervēt Noteikumu 13.5. punktā minēto Komisijas maksu summas, attiecīgi samazinot Lietotājam pieejamo Dāvanu kartes Atlikumu līdz pretenzijas izskatīšanas pabeigšanai, ja Emitentam rodas pamatotas aizdomas par Pircēja vai Lietotāja iesniegtās pretenzijas nepamatotību vai ir saņemts Lietotāja rīkojums pieprasīt Darījumu apliecinošus dokumentus.
13.15. Ja Pircēju vai Lietotāju neapmierina Emitenta atbilde uz viņa pretenzijas pieteikumu, tad Pircējam un Lietotājam ir šādas tiesības:
13.15.1. Patērētājs (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē) var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieņem lēmumus, un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
13.15.2. Pircējs vai Lietotājs, kas nav Patērētājs (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē), var iesniegt sūdzību Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 105. un 106. pantu;
13.15.3. Pircējs vai Lietotājs var celt prasību saistība ar pretenziju vai sūdzību saskaņā ar šo Noteikumu 17.2. punktu.

14. EMITENTA UN IZPLATĪTĀJA TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

14.1. Emitents nav atbildīgs par pirkuma rezultātā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.
14.2. Emitents un Izplatītājs atbild tikai par šajos Noteikumos aprakstīto savu pienākumu izpildi.
14.3. Emitents un Izplatītājs pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesīgi veikt piemērojamajos normatīvajos aktos un Emitenta vai Izplatītāja iekšējās kontroles noteikumos paredzētās klientu identifikācijas procedūras un atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja identifikācija nav iespējama.
14.4. Emitentam, Izplatītājam un Tirgotājam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un pieprasīt Pircēja vai Lietotāja identifikāciju gadījumos, kad veicot Darījumu vai iegādājoties Dāvanu karti, Emitentam, Izplatītājam vai Tirgotājam rodas pamats uzskatīt, ka Pircējs vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu vai neparastu Darījumu.
14.5. Emitentam ir tiesības (bet nav pienākums) sazināties ar Lietotāju, ja Emitents atklāj, ka ar Dāvanu karti ir veikti Darījumi, kas Lietotājam nav raksturīgi.
14.6. Emitents atbild Lietotājam šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā par Dāvanu kartes Atlikuma neatbilstību un par kļūdaini izpildītiem Darījumiem, ja Atlikuma neatbilstība vai Darījuma izpildes kļūda ir radusies Dāvanu kartes vai Emitenta izmantotās karšu Darījumu apstrādes sistēmas trūkumu vai neatbilstošās darbības rezultātā, izņemot gadījumus, kad attiecīgo trūkumu vai neatbilstošo sistēmas darbību ir izraisījis pats Pircējs, Lietotājs vai trešās personas apzinātā rīcība.
14.7. Dāvanu kartes izmantošana Darījumu apmaksai par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem nekādā veidā nenorāda uz Emitenta vai Izplatītāja atbildību par Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību, atbilstību standartiem, līgumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par Tirgotāja darbībām vai bezdarbību, tā pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem pilnībā atbild Tirgotājs. Visus riskus, kas saistās ar Darījuma veikšanu pie konkrēta Tirgotāja, uzņemas Lietotājs.
14.8. Emitents neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies kādā valstī noteikto valūtas maiņas vai skaidras naudas izmaksas ierobežojumu vai specifiskās kārtības rezultātā.
14.9. Emitents un Izplatītājs ir tiesīgi veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams Noteikumu izpildei, Emitenta izmantotās karšu Darījumu apstrādes sistēmas uzturēšanai, kā arī Emitentam un Izplatītājam saistošu normatīvo aktu prasību un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu izpildei.
14.10. Emitents un Izplatītājs ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja vai Lietotāja personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams saistībā ar Dāvanu karšu Darījumu apstrādes sistēmas izveidi, uzturēšanu, darbības nodrošināšanu un šo Noteikumu izpildi.
14.11. Emitents nav tiesīgs nodot Pircēju vai Lietotāju personas datus trešajām personām komerciālos nolūkos.

15. OPERĀCIJU VALŪTA UN PIEMĒROJAMAIS VALŪTAS MAIŅAS KURSS

15.1. Emitents izpilda Darījumus Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtā.
15.2. Emitentam ir tiesības izpildīt Darījumu citā valūtā, ja Darījuma izpilde noteiktajā valūtā nav iespējama tādu apstākļu dēļ, par kuriem Emitents nav atbildīgs vai kuri nav iestājušies Emitenta darbību rezultātā.
15.3. Ja Darījuma valūta atšķiras no attiecīgās Dāvanu kartes Nominālvērtības valūtas, Noteikumos noteiktajos gadījumos tiek veikta Darījuma summas valūtas konvertācija saskaņā ar attiecīgajā gadījumā piemērojamo valūtas maiņas kursu un tiek piemērota attiecīga Komisijas maksa.
15.4. Dažās valstīs, dažiem Tirgotājiem ir tiesības veicot Darījumu ar Dāvanu karti, piemērot dinamisku valūtas konvertāciju, t.i. veicot Darījumu piemērot savu maiņas kursu, kurš atšķīrās no attiecīgā valstī noteikta valūtas maiņas kursa. Emitents nenes atbildību par valūtas kursu, kuru piemēro attiecīgs Tirgotājs. Attiecīgs valūtas maiņas kurss nebūs pieejams On-line sistēmā darījumu vēsturē.

16. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

16.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības un patentu tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir atzītas vai reģistrētas darba gaitā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Dāvanu karšu dizains, preču zīmes, logotipi, zīmoli, Emitenta izstrādātās programmas, dokumentācija un reklāmas materiāli pieder Emitentam, tā saistītajām personām un/vai Emitenta līgumpartneriem vai trešajām pusēm, kur tas ir atsevišķi norādīts.
16.2. Jebkāda mehāniska (fiziska), elektroniska vai citāda Dāvanu kartē vai tās magnētiskajā joslā iestrādātās informācijas pārveidošana ir aizliegta. Konstatējot Dāvanu kartē vai tās magnētiskajā joslā iestrādātas informācijas pārveidošanu vai tās mēģinājumu, Izplatītājs ir tiesīgs attiecīgo Dāvanu karti anulēt un nodot anulēto Dāvanu karti tiesību aizsardzības institūcijām.
16.3. Dāvanu kartes kopēšana (atveidošana) un Dāvanu kartei identisku vai līdzīgu maksāšanas instrumentu izgatavošana vai izplatīšana ir uzskatāma par Emitenta un citu personu autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, kā arī noziedzīgu nodarījumu pret Emitenta un citu personu īpašumu, radot likumā paredzēto civiltiesisko un kriminālatbildību.
16.4. Autortiesības uz MasterCard zīmolu, logo un preču zīmi pieder kompānijai MasterCard International.

17. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

17.1. Dāvanu karšu iegādei un lietošanai atbilstoši Noteikumiem un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
17.2. Jebkurš strīds, kas rodas starp Emitentu un Pircēju vai starp Emitentu un Lietotāju sakarā ar šiem Noteikumiem, to prasību piemērošanu vai izpildi, ja tas nav atrisināts Pircēja vai Lietotāja savstarpējās sarunās ar Emitentu vai pārrunas šajā sakarā ilgst vairāk nekā 30 dienas, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.


Pieteikums bojātas BRAVO Gift kartes aizvietošanai

(Lai būtu iespējams apskatīt dokumentu, lietotāja datorā jābūt uzinstalētai jaunākajai
Adobe Acrobat Reader programmas versijai (bezmaksas instalācija pieejama "http://get.adobe.com/reader/"))